Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

wyjsciezmroku
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viaakysz akysz

October 09 2017

wyjsciezmroku
Reposted fromcorvax corvax via3u3a 3u3a
wyjsciezmroku
7599 56fb
Reposted fromnazarena nazarena via3u3a 3u3a
wyjsciezmroku
3019 1446 500
wyjsciezmroku
2595 fcc5
Reposted frometernaljourney eternaljourney viabanshe banshe
wyjsciezmroku
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viadesperateee desperateee
wyjsciezmroku
3550 024d 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viacitiesofnight citiesofnight
0656 5b60
Reposted fromLittleJack LittleJack viadesperateee desperateee
wyjsciezmroku
9002 e788
Reposted fromchudazupa chudazupa viadesperateee desperateee

June 10 2017

wyjsciezmroku
4985 1e1e
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly via3u3a 3u3a

March 09 2017

0380 abed 500
Reposted fromsuperlog superlog viasucznik sucznik

scullyitsme:

when he says it’s aliens: 

when she says it’s not aliens:

wyjsciezmroku
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viablackatlass blackatlass
wyjsciezmroku
9849 fb7c
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszydera szydera
wyjsciezmroku
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viarock-sex-love rock-sex-love
wyjsciezmroku
7087 2939
wyjsciezmroku
Reposted fromthetemple thetemple vialajla lajla
wyjsciezmroku
2756 a4c5
Reposted fromhomosuperior homosuperior viajethra jethra
wyjsciezmroku
0805 37c3 500
Reposted fromceplus ceplus viajethra jethra
wyjsciezmroku
8326 7dd7
Exactly.
Reposted fromhalucine halucine vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl